• +994 (12) 958

Məhsullar \ Tikinti iskələləri

Bənd saxlayıcısı

Tənzimlənən üst bənd sax­la­yı­cısı taxta bəndlərin yer­ləş­di­ril­mə­si və tənzimlənməsi üçün nə­zər­də tutulub. Saxlayıcının əsa­sı 500, 750 və 1000 mm uzun­lu­ğun­da 48x5 mm yivli borudan hazırlanır və yüksək keyfiyyətli somunun kö­məyi ilə tənzimlənir.

© 2016 All Rights Reserved METAK